Home
Laatste nieuws
Spandoek vernield PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
zaterdag 09 juni 2012 10:26

 

Actiegroep "Groen Graspeel" heeft zich aangesloten bij de organisatie Mens, Dier & Peel. Gezamenlijk wordt geprobeerd de lokale en provinciale politiek te overtuigen dat het Peelgebied niet mag verloederen tot één agro-business complex waarin de leefbaarheid van de burger van ondergeschikt belang wordt.

 

Om hieraan meer bekendheid te geven, zijn op verschillende locaties spandoeken geplaatst . Helaas werden de spandoeken aan de Midden Peelweg en in St. Hubert binnen enkele dagen vernield door tegenstanders van deze actie.

 

Meer informatie:

http://www.omroepbrabant.nl/?news/175371832/Vier+mannen+op+heterdaad+betrapt+bij+vernielen+spandoek+Zeeland.aspx

Laatst aangepast op zaterdag 09 juni 2012 10:37
 
Uitspraak Raad van State PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
dinsdag 11 oktober 2011 21:08

Uiteindelijk is daar dan de uitspraak van de Raad van State in zake het beroep dat onder andere door een lid van onze actiegroep was aangegaan tegen de besluiten van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Via bijgevoegde link is de uitspraak in zijn geheel te lezen op de site van Raad van Staten.

 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=IuHm09cuSVg%3D

 

Helaas voor ons niet het gehoopte resultaat, maar we weten nu wel waar we aan toe zijn en wat ons weer te doen staat!

 

Laatst aangepast op dinsdag 11 oktober 2011 21:26
 
Reactie op Megastal ontwerp PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
vrijdag 30 september 2011 21:58

Een varkensstal met toekomst ?

Vorige week werd in dit dagblad door een Schaykse veehouder vol trots de “varkensstal van de toekomst “ gepresenteerd. Een stal van 1000-1250 zeugen gesloten in een meest milieu- en dierenwelzijn-vriendelijke leefomgeving. Een stal waar op jaarbasis zo’n 30.000 varkens afgemest worden.

De (intensieve) veehouderij is alom bezig om het geschonden imago weer op te poetsen. De veehouders verenigen zich en promoten “zichtstallen, big knuffelen, blij met een ei, stap in de stal”, etc. Deze promo-activiteiten voor deze bedrijfstak zijn a.g.v. overdosering van antibiotica, belastende uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur, zoönosen die ziekten van dier tot mens kunnen overbrengen, schaalvergroting , verontreiniging van lucht en bodemwater, verstoring van de mineralenbalans, overbemesting, concentratie van bedrijven in woongebieden, etc. etc. Het ministerie van ELI (Economie, Landbouw en Innovatie) loopt voorop in de promo-campagnes en organiseert /regisseert “dialoog megastallen” en onlangs de ontwerpwedstrijd voor innovatieve en duurzame stallen.

Waarom er zo vol gehouden wordt aan een imago-verbetering van een volledig spoor bijster zijnde bedrijfstak is mij onduidelijk. In deze hedendaagse maatschappij is het een kansloze missie om m.b.v. megastallen op een industrieterrein kiloknallers van plofkuikens of plofvarkens te produceren, waarbij ook nog op elke kilo geproduceerd varkensvlees € 0,25 verlies wordt geleden. De grote partners in de voedselketen (VION) of de hypothecaire geldverleners (Rabo) zullen het juiste antwoord waarschijnlijk wel kunnen geven.

Actiegroep “Groen Graspeel” ( www.loggraspeel.nl) heeft haar bezorgdheid kenbaar gemaakt aan de Landerdse politiek omdat er voor het gebied Graspeel niet één maar zelfs zeven van dergelijke nieuwe megastallen zijn gepland. Indien de “zittende” bedrijven straks ook deze groei-mogelijkheden wordt geboden zal er zelfs een veelvoud hiervan aanwezig zijn en heeft Landerd na de Q-koorts opnieuw haar landelijke primeur met dagelijkse huisvesting van meer dan 100.000 varkens, afgewisseld met duizenden geiten en tienduizenden kuikens en kippen in een beperkt gebied.

In een onlangs gevoerd gesprek met de verantwoordelijke wethouder bleek dat het college van B&W Landerd (nog steeds) geen transparant beleid heeft ten aanzien van het Log Graspeel. Desondanks verlangt actiegroep “Groen Graspeel” dat de politieke vertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid nemen en stelling nemen tegen de ontwikkelingen in LOG Graspeel en de ongebreidelde groei van de intensieve veehouderij in de verwevingsgebieden. Analoog aan “varkens vandaag” wil actiegroep “Groen Graspeel” haar ledenbestand uitbreiden, want zeker hier geldt : Hoe meer hoe beter ! Richt uw reactie aan : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast op vrijdag 30 september 2011 21:59
 
Ingesproken 29-9 tijdens raadsvergadering PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Henk Cuppen   
vrijdag 30 september 2011 21:44

Geacht College en raadsleden,

 

Graag maak ik gebruik om namens actiegroep “Groen Graspeel” van het inspreekrecht voorafgaande aan uw vergadering. Als eerste wil ik u namens mijn achterban complimenteren met de strategische visie - samenvattende formulering: “In Landerd zetten in 2020, bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente, zich gezamenlijk in voor een positief woon-, werk- en leefklimaat. De omringende natuur is uitgangspunt voor profilering als ‘groene gemeente’. Landerd is een regionaal samenwerkende zelfstandige en faciliterende gemeente met een positief ondernemersklimaat”.

Wie wil er niet wonen in zo’n gemeente ?

Deze visie als Leidmotiv lijkt de gemeenteraad kaders te geven waarbinnen zij hun missie/taak “bestuurlijk-organisatorisch handelen” kunnen concretiseren. Echter wanneer meer ingezoemd wordt op een sector die de laatste tijd zowel maatschappelijk als economisch erg onder druk staat, blijkt dat huidige in gang gezette ontwikkelingen volledig indruisen tegen het gewenst toekomstbeeld.

Ik wil u dan ook vragen om deze visie niet te laten verworden tot een utopisch idee-fixe omdat strategische wens en operationeel beleid acht jaar voorafgaand aan het einddoel op dit moment sterk afwijken.

 

Ik wil dat verduidelijken met enkele zinsneden uit het rapport “Landerd 2020 Levendig en natuurlijk ondernemend”

 

 

Pag. 4 Het is belangrijk, waar mogelijk, een dam op te werpen tegen de ontgroening.

De verdere verstening van log Graspeel staat hier haaks op

Pag. 5 De agrarische sector staat in Nederland onder druk: dierenwelzijn, milieuoverlast, gevaren voor de volksgezondheid.

LOG Graspeel kent de hoogste concentratie van IV-bedrijven in N-Brabant (zelfs heel Nederland)

 

Het is de gezamenlijke opgave voor de gemeente en de agrarische ondernemers om te komen tot een evenwichtige, passende en juist stimulerende aanwezigheid van agrariërs in het buitengebied.

            Burgers van LOG Graspeel zijn dus ook in de toekomst weer geen partij

 

Het buitengebied van de gemeente heeft de agrarische sector nodig. De schaal moet bij Landerd passen, zodat de bedoelde samenhang ontstaat met de aanwezige natuur, landschap en recreatiegebieden. Schaalvergroting zal slechts beperkt mogelijk zijn.

U weet dat er nu al bedrijven zijn van 300 NGE in en buiten LOG Graspeel, echt geen familie of gezinsbedrijf.

 

Pag. 15 Agrarische bedrijven dragen bij aan de kwaliteit van het landschapsbeeld, als beheerders van het buitengebied en leveren hun bijdrage aan de recreatieve sector. Een gezonde agrarische sector zorgt voor een vitaal buitengebied.

Daarmee onderschrijft u het doel van “Groen Graspeel” en vragen u om uw adhesie-         betuiging op onze website www.loggraspeel.nl te plaatsen.

 

De agrarische sector staat meer en meer onder druk. Het heeft te maken met een slecht imago die naar verwachting de komende jaren zal aanhouden. Het aantal agrarische bouwblokken en bedrijven is afgenomen. Deze trend zal zich tot 2020 versneld doorzetten.

Deze strategische visie is gedateerd op 18 juli. Toch vraagt de gemeente Landerd op 21 juli bij de Provincie ontheffingen voor nieuwvestigingen in LOG Graspeel

 

Individuele agrarische ondernemersbelangen dienen serieus gewogen te worden. Het belang van de volksgezondheid speelt daarbij echter een zware rol.

Een rol is niet voldoende. De volksgezondheid moet criteria nummer één zijn.

 

De gemeente Landerd kiest voor een duurzame landbouw

Binnen de intensieve veehouderij moet dan ook over de grenzen gekeken worden, met name in relatie met de grondgebondenheid van bedrijven als het gaat om voer- en mestverwerking.

 

Pag. 16. De agrarische ontwikkeling kan uitstekend worden ingevoegd in de ontwikkeling van de identiteit van de gemeente in 2020, die zijn basis vindt in hoge landschaps- en natuurwaarden en kwalitatief hoogwaardige recreatieve voorzieningen.

            Dat wordt dus een zichtstal als toeristische attractie

 

Er is plaats voor (grotere) gezinsbedrijven, waarbij maximale perceelgrootte, landschappelijke inpassing, het voorkómen van hinder en scherp zicht op de gevolgen voor de volksgezondheid, het uitgangspunt zijn. Landelijke en provinciale wet- en regelgeving zijn daarbij grotendeels leidend.

Reeds eerder hier verwoord :Voldoen aan wetgeving is iets anders dan zorgdragen voor volksgezondheid.

 

De gemeente Landerd onderkent, dat de diversiteit en duurzaamheid in de agrarische sector, vraagt om eigenschaligheid en onderscheidend vermogen.

Was de pilot LOG Graspeel met de gemeente Mill maar op deze gedachten gefundeerd.

 

Pag 17. De gemeente kiest er voor, gezamenlijk met ondernemers op te trekken,

Hierin zal het streven naar maatwerkoplossingen, leidend zijn.

Zojuist ook al genoemd: waar blijft de burger die u als vertegenwoordiger in dit gremium heeft gekozen.

 

De gemeente zal zich inzetten om de visie op landschap, natuur, recreatie, duurzaamheid en werkgelegenheid in de agrarische sector, waar nodig, te verduidelijken en uit te dragen.

Binnen LOG Graspeel wordt het onmogelijk gemaakt om activiteiten met recreatieve doeleinden of andere nevenactiviteiten te ontplooien!

Pag. 17. Uitbreiding van agrarische bedrijven zal slechts gelimiteerd mogelijk zijn. Verzadiging van de markt werkt averechts en moet voorkomen worden.

Het verzadigingspunt binnen de varkensindustrie is gelet op het luiden van de noodklok door de sector zelf al lang bereikt. Waarom dan nog een industrieterrein voor deze sector in ons woongebied?

Landerd’s strategische visie met mooie volzinnen en werkelijk prachtige groene foto’s scheppen een toekomstbeeld waaraan iedereen zijn bijdrage zal willen leveren. De Arena, De Gelderlander en het Brabants Dagblad lieten vorige week de korte termijn werkelijkheid aan de Heihorst zien met tekeningen van nieuwvestiging met een bouwblok van 5 HA met daarop een stal van 3HA, waarin meer dan 1.000 zeugen en totaal meer dan 30.000 vleesvarkens geproduceerd worden

 

 

Laat ik afsluiten met u, namens de Actiegroep Groen Graspeel, te bedanken voor deze spreekgelegenheid. Ik hoop dat ik u aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk heb kunnen maken dat daar waar mijn betoog mee begon; “laat deze visie niet verworden tot een utopisch idee-fixe, omdat de strategische wens en operationeel beleid op dit moment sterk afwijken”,

Laat de Graspeel Groen! En kijk eens op onze website : zeker doen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag 30 september 2011 22:00
 
Wederom uitstel uitspraak PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door john   
donderdag 08 september 2011 22:05
Raad van State heeft per brief d.d. 6 september aangegeven dat zijn meer tijd nodig hebben om een definitief uitsluitsel te geven in zake de rechtsgeldigheid van het bestemmingsplan LOG Graspeel in de gemeente Mill & Sint Hubert.
 
« StartVorige12345678VolgendeEinde »

Pagina 6 van 8